Polityka Prywatności w sklepie internetowym www.rodzinneskarby.pl

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinneskarby.pl jest Jodavita Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, KRS 0000349815, NIP 5222942596, REGON 142272620, zwana dalej ”Sklepem”.

2. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie na adres: Jodavita Sp. z o.o., ul. Połczyńska 89, Warszawa lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@rodzinneskarby.pl. Nie podjęliśmy decyzji o powołaniu Inspektora Danych Osobowych gdyż nie mamy takiego obowiązku wynikającego z przepisów.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Sklep zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz odpowiednich przepisów prawa krajowego implementujących przepisy unijne w tym zakresie. Podczas przetwarzania danych osobowych stosuje się odpowiednie procedury, aby zagwarantować bezpieczeństwo tych danych i uniemożliwić dostęp do nich nieupoważnionym osobom trzecim.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit b RODO, realizacji obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią art. 6 ust 1lit. f RODO.

5. Podanie danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz prowadzenia sklepu internetowego jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej jej realizacji przez Sklep. Podanie danych osobowych których podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda taka może być w każdej chwili wycofana a wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

6. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów, które zostały udostępnione mu przed zawarciem Umowy lub zawarte w Umowie, a które są niezbędne do jej realizacji. Sklep przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres wykonywania działalności gospodarczej,
 • numer NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
 • numer rachunku bankowego,
 • szczegóły złożonych zamówień,
 • szczegóły niezłożonych zamówień jeśli produkty zostały włożone do koszyka
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • płeć,
 • przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • zainteresowania określone na podstawie aktywności w Internecie.

7. Sklep może przetwarzać też dane dotyczące:

1) aktywności w obrębie jego stron internetowych i aplikacji mobilnych.
2) sposobu uzyskania dostępu do jego usług cyfrowych, włączając system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki.
3) preferencji dotyczących podróży, preferencji społecznych, zainteresowań i aktywności,
4) dane pochodzące z mediów społecznościowych.

8. Dane osobowe przetwarzane przez Sklep mogą pochodzić z wypełnionego przez Klienta formularza, z rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Sklep w celu realizacji usługi.

9. Dane podawane przez Klientów są przetwarzane w związku z:

1) realizacją wykonaniem zamówień
2) obsługą ewentualnych reklamacji, zwrotów – odstąpieniem od umowy,
3) realizacją obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunków i faktur za sprzedaż usług oraz ich archiwizowanie,
4) udzielaniem odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do Administratora,
5) dochodzeniem bądź obroną roszczeń,
6) obsługą wniosków oraz postępowań prowadzonych przez uprawnione organy np. sądy, prokuratura, organy ścigania oraz obsługą wniosków związanych z żądaniami wynikającymi z RODO,
7) analizą i prowadzeniem statystyk dotyczących aktywności Klientów w celu zapewnienie najwyższej jakości ich obsługi, marketingu, w tym wysyłki newslettera lub ankiet badania satysfakcji na podany wcześniej adres email czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych,
8) reagowaniem i zarządzaniem interwencjami związanymi z bezpieczeństwem, wypadkami lub innymi podobnymi zdarzeniami, w tym do celów medycznych i ubezpieczeniowych,
9) prowadzeniem badań rynku oraz ulepszaniem produktów, usług, biur, systemów IT, bezpieczeństwa, know-how i metod komunikowania się z Klientami.

10. Sklep w ramach świadczonych na rzecz Klienta usług będzie udostępniał jego dane osobowe do podmiotów trzecich, biorących udział w realizacji Umowy, w tym na obszar poza terytorium UE i EOG z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów obowiązującego prawa w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). oraz innymi przepisami obowiązującego prawa.

11. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, na mocy zlecenia (podwykonawcy, podmioty biorące udział w realizacji Umowy), w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a także kontrahentów Sklepu, którzy uczestniczą w realizacji Umowy, w szczególności podmiotom będącym przewoźnikami, a także świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, służby graniczne. Sklep zawiera odpowiednie umowy z podmiotami biorącymi udział w realizacji Umowy, które mają na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych.

12. Dane Klientów przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z realizacją Umowy i zobowiązane do zachowania uzyskanych danych osobowych i informacji w tajemnicy.

13. Klient ma prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

14. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów przez okres pięciu lat od czasu ich otrzymania od Klienta a w przypadku zawarcia Umowy do czasu upływu terminów obrony i dochodzenia roszczeń oraz terminów wynikających z przepisów podatkowych i innych przepisów obowiązującego prawa (do sześciu lat). W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody Sklep przetwarza dane osobowe Klienta do czasu jej wycofania.