I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

a) „Sprzedający” – Właściciel marki „Jodavit”; tj. Jodavita sp z o.o. , działająca pod adresem przy ul. Połczyńska 89, 01-301 Warszawa, Polska posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5222942596 oraz numer statystyczny REGON 142272620,

b) “Konto użytkownika” – konto, które należy zarejestrować na Stronie, jeśli Klient chce dokonać zakupu oferowanego Produktu, oraz mieć możliwość otrzymywania specjalnych kodów rabatowych czy okolicznościowych kuponów prezentowych.

c) “Dzień roboczy” – dzień, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

d) “Potwierdzenie Zamówienia” – e-mail, w którym Sprzedający akceptuje zamówienie złożone przez Klienta;

e) “Umowa ” – zamówienie Produktu/ów złożone przez Klienta, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zaakceptowane i potwierdzone w formie elektronicznej przez Sprzedającego,

f) “Klient” – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub osoba prawna składającą Zamówienie na Stronie internetowej Sklepu;

g) Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Produktu.

i) Formularz Zamówienia – zamówienie złożone przez Klienta na Stronie w celu zakupienia oferowanego Produktu przez Klienta nie posiadającego konta użytkownika.

j) Formularz Odstąpienia od Umowy – formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres email: sklep@rodzinneskarby.pl , w przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny od dnia otrzymania zamówienia.

h) Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rodzinneskarby.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkt od Sprzedającego.

II. ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.rodzinneskarby.pl

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść aktualnego Regulaminu.

2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień muszą być zgodne z prawdą oraz aktualne. Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia, w przypadku podania przez Klienta informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych

3. Sprzedający podejmuje możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień (vide zakładka POLITYKA PRYWATNOŚCI).

4. W przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień, Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

5. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności lub niedostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Produktu. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie w formie elektronicznej i ma możliwość zmiany zamówienia lub odstąpienia od umowy. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie możliwie najszybszym, nie później jednak niż do 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

III. ZASADY I WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11:30, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.

3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie wybranego Produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.

4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.

6. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

7. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres: sklep@rodzinneskarby.pl

IV. FORMY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI. CENY

1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a. podawane w euro – dla transakcji przeprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej

b. podawane są w złotych polskich dla transakcji przeprowadzonych na terytorium RP) zawierają podatek VAT.

2. Informacje na temat kosztów dostawy dostępne są podczas wybierania kupowanych produktów.

3. Sklep Internetowy oferuje płatność on-line w systemie wybranym przez sklep internetowy lub za pobraniem.

V. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, dokonania opłaty i wyboru formy dostawy, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji opłaconego zamówienia powinien wynosić do 2 dni roboczych i jest zależny między innymi od miejsca dostawy. Termin może zostać przekroczony z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

3. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem kuriera wybranego przez Sprzedającego.

4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sklep@rodzinneskarby.pl

6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

8. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta, koszt zwrotu przesyłki do Sprzedawcy ponosi Klient według aktualnych stawek Poczty Polskiej S.A. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów zwrotu nieodebranej przesyłki przez Klienta z kwoty określonej w zamówieniu.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów (nie dotyczy to zakupów na firmę = fakturę) zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy na piśmie, pisząc na adres Sprzedającego, tj. ul. Połczyńska 89, 01-301 Warszawa lub pisząc na adres email: sklep@rodzinneskarby.pl, w terminie do 14 dni (słownie dni: czternaście), licząc od dnia otrzymania przez Państwa zamówienia.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie wypełnionego Formularza Odstąpienia od Umowy lub pisemnego, jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży (podając w szczególności imię i nazwisko, numer zamówienia, adres korespondencyjny, datę odbioru Produktu), na adres Sprzedającego, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W przypadku jednak, gdy zwrócony Produkt/ty posiada/ją uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Produktu z umową.

4. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych (słownie dni: czternastu), od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej na adres firmy (fizycznego posiadania przesyłki).

5. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

6. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący, sprzedający ma obowiązek zwrócenia kosztów najtańszej oferowanej formy wysyłki dostępnej w sklepie.

7. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie w formularzu o odstąpieniu od umowy lub oświadczeniu.

8. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta, koszt zwrotu przesyłki do Sprzedawcy ponosi Klient według aktualnych stawek wysyłki produktów w sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów zwrotu nieodebranej przesyłki przez Klienta z kwoty określonej w zamówieniu. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez Klienta, zobowiązany jest on uiścić należną kwotę sprzedawcy z tytułu nadania paczki.

VII. REKLAMACJE i POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ.

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 30 maja 2014r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827).

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. nr … z dnia 24.06.2014r. poz. 827).

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 4 poniżej. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Produktu z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Produktu.

4. Klient posiadający konto użytkownika w sklepie internetowym składa pisemną reklamacje po napisaniu maila na adres sklep@rodzinneskarby.pl, z informacją który zakupił i jaki jest powód reklamacji.

5. Podstawą reklamacji może być w szczególności: dostarczenie innego Produktu niż zamawiany przez Klienta, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie przez Sprzedającego niewłaściwej liczby Produktów.

6. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od chwili otrzymania Produktu od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta, drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail.

7. Klient zgłaszający reklamacje powinien dostarczyć reklamowany produkt w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem jego zakupu. Brak oryginalnego opakowania nie ma wpływu na rozpatrzenie reklamacji.

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego Produktu na nowy lub też w przypadku powtarzającej się wady – zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta w korespondencji ze Sprzedającym. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie do 14 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

9. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu ponosi Sprzedający.

10. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres korespondencyjny: www.rodzinneskarby.pl, 01-301 Warszawa, Połczyńska 89.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Sprzedający jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

1. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Sprzedający w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.

3. Sprzedający za zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

4. Sprzedający za zgodą Klienta udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim.

5. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

6. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się w zakładce Polityka prywatności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stanowi zastrzeżoną prawami autorskimi własność intelektualną Sprzedającego. Jakiekolwiek wykorzystanie przez osoby trzecie Regulaminu w celu oferowania produktów i/lub usług przez osoby trzecie jest niedozwolone. Wszelkie naruszenia mogą spowodować podjęcie działań prawem przewidzianych.

2.Tytuły Regulaminu służą jedynie ułatwieniu wyszukiwania informacji i nie mają wpływu na interpretację treści Regulaminu;

3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany za niezgodne z prawem, nieważne bądź nieskuteczne czy z innych powodów niewykonalne, w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek stanu lub kraju, którym postanowienia te mają obowiązywać, zostaje ono wyłączone i usunięte oraz nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. Postanowienie to dotyczy jurysdykcji, w której określone postanowienie niniejszego Regulaminu jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany treści Regulaminu obejmują również Klientów, którzy posiadają konta użytkowników. Regulamin opublikowany na stronie Sklepu Internetowego jest Regulaminem aktualnym.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

7. Regulamin (ze zmianami) wchodzi w życie z dniem 10.10.2017 r.